Centrul Școlar de Educație Incluzivă "Aurora" Reșița

CONCURS OCUPARE POST ÎNGRIJITOR PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA “AURORA”

Al. Tineretului Nr. 7, Cod 320126, Reşiţa, Caraş-Severin, România,

Tel: 0255-22.12.66 Fax: 0255-21.67.73

E-mail: centrul_aurora@yahoo.com

 

 

 

 

Nr.11  / 11.01.2016

 

ANUNŢ

 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Aurora” Reşiţa scoate la concurs 1 post  de îngrijitor  pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Aurora” Reşiţa, compartimentul secretariat până la data de 26.01.2016, orele 1500. Informaţii suplimentare se pot obţine la compartimentul secretariat,  tel.0255/221266,  orele  1000  – 1200

Condiţii de participare:

 1. a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu ( fişă medicina muncii);
 3. e) are studii generale sau medii;
  f) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  h) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:

– cerere de înscriere la concurs;

– actul de identitate, în copie şi original pentru conformitate;

– actele de studii, în copie şi original pentru conformitate ;

– recomandare de la locul de muncă anterior;

– copia carnetului de munca, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
– cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală avizată de medicul de medicină a muncii;

– curriculum vitae;

Documentele solicitate, în ordinea menţionată, vor fi înaintate într-un dosar plic.

Concursul va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:

– selecţia dosarelor de înscriere;

– proba practică

– interviul.

 

 

 

 

ETAPA I–  Selecţia dosarelor de înscriere la concurs

Afişarea rezultatelor selecţiei –27.01.2016, orele 1600  .

Depunerea contestaţiilor- până în data de 28.01.2016, orele 1600

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor selecției-până la data 29.01.2016, orele 1600

ETAPA II– Proba practică va avea loc în data de 05.02.2016, orele 900

Afişarea rezultatelor- în data de 05.02.2016, orele 1300

Depunerea contestaţiilor- până în data de 05.02.2016, orele 1600

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor-până la data 08.02.2016, orele 900

ETAPA III – Interviul va avea loc în data de 08.02.2016, orele 1200 .

Afişarea rezultatelor- în data de 08.02.2016, orele 1600

Depunerea contestaţiilor- până în data de 09.02.2016, orele 1100

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor-până la data 09.02.2016, orele 1400

Rezultatele finale ale concursului se vor afişa în data de 09.02.2016, orele 1500 .

NOTĂ:

Se pot prezenata la etapa a II-a numai candidaţii admişi la etapa I.

Candidatul poate participa la proba următoare numai în condiţiile promovării probei anterioare cu minimum de 50 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba practică şi interviu.

Afişat la sediul Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Aurora” Reşiţa în data de 11.01.2016.

 

 

 

Director,

Prof. Dorica Botar

In sport toti suntem la fel !!!

În cadrul Simpozionului ”În sport toți suntem la fel”, organizat de Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița, elevii de la C.S.E.I.”AURORA” Reșița au participat la diverse activități sportive –  aruncarea mingii la coș din poziții diferite, servă și menținerea mingii în aer la tenis de masă, aruncarea mingii de baschet la punct fix, traseu aplicativ.

Elevii au obținut diplome și medalii la toate probele la care au participat.

CITEȘTE MAI MULT...

Crosul ”Alergând la pădure”

Un grup de elevi ai Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița, însoțiți de cadre didactice, au participat duminică, 19.04.2015, la prima ediție a crosului ”Alergând la pădure”, organizat de Direcția Silvică Caraș-Severin, în parteneriat cu Primăria municipiului Reșița, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Caraș-Severin și Asociația Bikeattack. CITEȘTE MAI MULT...