NOUTĂȚI

ECOTIC – „ZILELE ECO ÎN ŞCOALA TA” – “COPIII SPECIALI FAC LUCRURI SPECIALE”

PREZENTARE CARAVANA ECOTIC

PREZENTARE ECOTIC COLECTARE DEEE

PREZENTARE ECOTIC ECOLOGIZARE

PREZENTARE ECOTIC ESEURI ECO

PREZENTARE ECOTIC EXPOZITIE DESENE ECO

PREZENTARE ECOTIC EXPOZITIE OBIECTE ECO

PREZENTARE ECOTIC EXPOZIŢIE FOTO

PREZENTARE ECOTIC ore eco educatie

PREZENTARE ECOTIC PLANTARE FLORI

PREZENTARE ECOTIC PLANTARE POMI

PREZENTARE ECOTIC PLANTARE RASADURI

CONCURS OCUPARE POST ÎNGRIJITOR PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA “AURORA”

Al. Tineretului Nr. 7, Cod 320126, Reşiţa, Caraş-Severin, România,

Tel: 0255-22.12.66 Fax: 0255-21.67.73

E-mail: centrul_aurora@yahoo.com

 

 

 

 

Nr.11  / 11.01.2016

 

ANUNŢ

 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Aurora” Reşiţa scoate la concurs 1 post  de îngrijitor  pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Aurora” Reşiţa, compartimentul secretariat până la data de 26.01.2016, orele 1500. Informaţii suplimentare se pot obţine la compartimentul secretariat,  tel.0255/221266,  orele  1000  – 1200

Condiţii de participare:

 1. a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu ( fişă medicina muncii);
 3. e) are studii generale sau medii;
  f) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  h) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:

– cerere de înscriere la concurs;

– actul de identitate, în copie şi original pentru conformitate;

– actele de studii, în copie şi original pentru conformitate ;

– recomandare de la locul de muncă anterior;

– copia carnetului de munca, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
– cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală avizată de medicul de medicină a muncii;

– curriculum vitae;

Documentele solicitate, în ordinea menţionată, vor fi înaintate într-un dosar plic.

Concursul va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:

– selecţia dosarelor de înscriere;

– proba practică

– interviul.

 

 

 

 

ETAPA I–  Selecţia dosarelor de înscriere la concurs

Afişarea rezultatelor selecţiei –27.01.2016, orele 1600  .

Depunerea contestaţiilor- până în data de 28.01.2016, orele 1600

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor selecției-până la data 29.01.2016, orele 1600

ETAPA II– Proba practică va avea loc în data de 05.02.2016, orele 900

Afişarea rezultatelor- în data de 05.02.2016, orele 1300

Depunerea contestaţiilor- până în data de 05.02.2016, orele 1600

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor-până la data 08.02.2016, orele 900

ETAPA III – Interviul va avea loc în data de 08.02.2016, orele 1200 .

Afişarea rezultatelor- în data de 08.02.2016, orele 1600

Depunerea contestaţiilor- până în data de 09.02.2016, orele 1100

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor-până la data 09.02.2016, orele 1400

Rezultatele finale ale concursului se vor afişa în data de 09.02.2016, orele 1500 .

NOTĂ:

Se pot prezenata la etapa a II-a numai candidaţii admişi la etapa I.

Candidatul poate participa la proba următoare numai în condiţiile promovării probei anterioare cu minimum de 50 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba practică şi interviu.

Afişat la sediul Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Aurora” Reşiţa în data de 11.01.2016.

 

 

 

Director,

Prof. Dorica Botar